Den ve školce

6.30 - 7.00

Scházení v provozované třídě – vždy jedna v příslušném vchodu

7.00
 
 

Začíná program spontánních i řízených skupinových i individuálních her a činností dle programu
třídy a školy, organizace umožňuje i vytvářet zájmové skupiny a pod vedením učitelky nebo lektora
využívat i jiné prostory než je třída, do níž je dítě zapsáno  / tělocvična, Vv dílna, střecha, zahrada/.

7.30
 

Podávání prvního nápoje v rámci pitného režimu, dále jsou nápoje dostupné průběžně celý den
dle ind. potřeby dítěte.

8.30 - 9.00

Ranní cvičení a dýchání.

8.30 - 9.30

Prostor pro individuální volbu dítěte nasvačit se.

8.30 - 10.00
 

Pokračování spontánních a řízených her a aktivit, realizace pedagogických cílů dle třídního
vzdělávacího programu.

10.00 - 11.50
 

Pobyt venku a na zahradě, v případě 3. stupně znečištění ovzduší jen 30 minut, za hezkého počasí
možnost prodloužení přenesením ranního programu na zahradu.

12.00 - 12.30
 

Doba oběda - dětem je servírována polévka pí kuchařkou v množství, o které si řeknou, stejně tak
druhé jídlo a nápoj - starší děti se obsluhují samy.

12.30 - 12.45
 
 

Hygiena, otužování a čištění zubů  /  děti nejsou v hygienických potřebách nijak omezovány
ani organizovány, jsou naopak vedeny k samostatnosti, je respektována jejich individuální potřeba
kdykoli v průběhu dne/.

12.45 - 13.00

Zklidnění, relaxace, poslech pohádky.

13.00 - 14.30
 

Doba odpočinku - minimální doba odpočinku pro všechny děti je 0.5 hodiny, v tuto dobu moho
proběhnout i některé zájmové činnosti a kroužky, kurz grafomotoriky apod. / harmonogram/.

14.30 - 15.00

Hygiena. Začátek svačiny.

15.00

Program her a činností ve skupinách i individuálně - dle třídních programů.

16.00

Scházení dětí v provozované třídě.

17.00

Konec provozní doby MŠ, uzamykání budovy.


Časové rozvržení je pouze orientační  s přihlédnutím na individuální potřeby dětí a aktuální  změny.